Firma otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020

Całkowity koszt realizacji wyniósł 191 255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100) na wydatki kwalifikowane.